„Kodex leteckého modeláře“

Svazu modelářů České republiky (dále jen „SMČR“), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí vydává tento „ Kodex leteckého modeláře“ (dále jen

„KODEX“), který je považován za základ bezpečného provozování modelů letadel.

Bez ohledu na schopnosti každého jednotlivého modeláře a technické parametry modelu letadla musí modelář počítat s tím, že provozem modelu letadla může být  způsobena škoda.  S uvážením tohoto nebezpečí musí dodržovat nejen pravidla, která jsou stanovena obecnými právními předpisy, ale i zvláštní pravidla, která umožní dosáhnout přijatelné úrovně bezpečnosti při provozu modelů.

Cílem KODEXu je

 • předložit obecná pravidla chování leteckých modelářů
 • informovat o možných rizicích provozu modelu letadla a stanovit pravidla pro předcházení jejich vzniku nebo jejich minimalizaci,
 • dodržováním pravidel podpořit zajištění bezpečnosti leteckého provozu,
 • napomáhat leteckým modelářům porozumět problematice provozu civilního letectví,
 • zvyšování ochrany zdraví, majetku, přírody a životního prostředí,
 • posílit obecnou důvěru v bezpečnost provozu leteckých modelů na území ČR, ale i ne světě.

SMČR vyzývá všechny své členy sdružené v odbornosti leteckých modelářů, ale i další své členy sdružené  pod  jinými  odbornostmi,  kteří  ve  svém  volnu  provozují  modely  letadel, k dodržování tohoto KODEXu. SMČR zároveň vyzývá všechny ostatní, kteří ve svém volnu provozují modely letadel, aby se k dodržování tohoto KODEXu dobrovolně přihlásili, případně aby se alespoň inspirovali v základních otázkách bezpečnosti provozu modelu letadla.

Zákonné předpisy a pravidla pro provoz leteckých modelů

 

Základním předpokladem jevědomí, že za provoz modelu zodpovídá a případné důsledky plynoucí z jeho provozování nese provozovatel - pilot modelu.

Na provoz modelů letadel se přímo nebo nepřímo vztahuje řada obecných právních a oborových předpisů.

Obecná úprava obezřetného chování a důsledky vzniku případné škody při provozu leteckých modelů jsou obsaženy v zákonu č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku v platném znění.

Současná právní úprava civilního letectví a státní správy na úseku civilního letectví je obsažena  v  zákoně  č.  49/1997  Sb.,  o  civilním  letectví  a  o  změně  a  doplnění  zákona   č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o civilním letectví“) a jeho prováděcím předpisu, jímž je vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na provoz modelů letadel s maximální vzletovou hmotností nad 20kg se vztahuje zákon č. 49/1997 Sb, o civilním letectví, v platném znění a příslušné prováděcí předpisy, které na

takový model letadla pohlíží podle § 52 jako na letadlo bez pilota.

Na provoz modelů letadel pro soutěžní účely a pořádání soutěží modelů letadel se vztahuje Sportovní řád FAI, část 4 – letecké modelářství a Sportovní řád České republiky pro letecké modeláře (dále souhrnně jen „Pravidla“).

Pro účely tohoto KODEXu se modelem letadla rozumí:

 • model letadla určený pro sportovní a rekreační vyžití občanů, který je
  • těžší vzduchu
  • omezených rozměrů
  • s motorem nebo bez něj
 • model letadla, který
  • není schopen nést člověka
  • nelze provozovat mimo vid pilota
  • není provozován za účelem zisku

Tímto se model letadla zásadně odlišuje od bezpilotních prostředků vyvinutých pro komerční, vládní, vojenské účely nebo vědecký výzkum.

Obecné zásady létání s modely

 • Za rekreační létání  se  považuje  nejen  létání  „pro  radost“,  ale  i  tréninkové  lety  s modely určenými pro sportovní účely, konané mimo organizované soutěžní akce pořádané pod hlavičkou organizací sdružující letecké modeláře.
 • Za sportovní létání se považují nejen jednotlivé soutěžní lety, ale i tréninkové a jiné lety, konané v rámci organizované akce pořádané pod hlavičkou organizace sdružující letecké modeláře.
 • Lety s modelem modelář provádí jen takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nejen osob a majetku na zemi, ale i ostatního účastníků letového
 • S výjimkou, kdy tak povolí provozovatel letiště, se lety modelu letadla nesmí provádět v bezprostřední blízkosti civilního nebo vojenského letiště.
 • Při létání s modelem v blízkosti letiště je povinností modeláře oznámit začátek létání na stanoviště řízení letového provozu a vyžádat si jeho souhlas s provozem modelu. Na stanoviště řízení letového provozu oznámí i ukončení látání s
 • Lety modelů modelář neprovádí v zakázaných, omezených a nebezpečných prostorech a ochranných pásmech. Modelář získá a pravidelně aktualizuje informace o těchto podmínkách v místě, kde hodlá provádět lety s modelem letadla, z veřejně dostupných zdrojů.
 • Model letadla se nesmí použít k přepravě nebezpečných látek nebo zařízení, které by mohly způsobit obecné ohrožení.

 • Model letadla se nesmí použít ke shazování předmětů za letu, které by svojí povahou mohly způsobit škodu na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
 • Modelář musí trvale udržovat vizuální kontakt s modelem letadla, přičemž i bez použití optických optických pomůcek musí být schopen rozpoznat přesnou polohu modelu ve
 • Lety modelů letadel by neměly být prováděny do větší výšky, než ve které je schopen bez použití optických pomůcek bezpečně rozpoznat polohu modelu a svým jednáním zabránit střetu s jinými uživateli vzdušného prostoru. Přitom je povinen respektovat stanovené třídy vzdušného prostoru a pravidla pohybu v nich. Za tímto účelem by se měl modelář trvale zdokonalovat v odhadu výšky letu svého modelu
 • Modelář, který řídí model letadla, musí sám nebo s pomocí další osoby trvale sledovat okolí a letový provoz, přičemž musí dávat přednost velkým letadlům a včas se jim vyhýbat.
 • Let modelu letadla smí být prováděn jen tehdy, když dohlednost a hustota ostatního letového provozu umožňují pilotovi zabraňovat srážkám za letu, s výjimkou vzájemných srážek modelů letadel určených pro modelářský letecký
 • Pokud má modelář pochybnosti o své schopnosti dokončit bezpečně let nebo zjistí okolností, které by mohly vést k ohrožení letu modelu, osob a majetku na zemi nebo ostatního letového provozu, musí let modelu letadla v nejkratší možné době bezpečně ukončit. V případě, kdy by pokusem o bezpečné ukončení letu modelu mohlo dojít k ohrožení osob a majetku na zemi nebo ostatního letového provozu, musí se pokusit navést model letadla na místo, kde k ohrožení nedojde a model letadla případně obětovat.
 • Lety modelů letadel se nedoporučuje provádět v noci nebo za snížené
 • S ohledem na technické parametry, zejména na hmotnost a rychlost modelu, by měl modelář při létání dodržovat bezpečné vzdálenosti od osob a majetku na zemi nebo ostatních účastníků letového
 • Jestliže to vyžadují konkrétní pravidla v příslušné kategorii, měl by modelář použít ochranné a bezpečnostní pomůcky, jak v průběhu soutěže nebo předváděcí akce, tak i při tréningu a rekreačním létání.
 • Modelář nebude provozovat svůj letecký model pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které by mohly negativně ovlivnit jeho schopnost při ovládání modelu.

Pořádání organizovaných akcí

 • Při sportovním létání s modelem letadla musí modelář dodržovat bezpečnostní opatření stanovená pravidly a řídit se místními a doplňkovými bezpečnostními pravidly a pokyny vyhlášenými pořadatelem organizované
 • Organizovanou akcí se rozumí nejen organizace a zajištění soutěže, ale i organizace a zajištění soustředění, propagačního vystoupení a setkání modelářů, organizací sdružující letecké modeláře
 • Pořadatel organizované akce je povinen zajistit pro její pořádání vhodnou plochu odpovídající zákonům, pravidlům, účelu a předpokládanému rozsahu pořádané
 • Pořadatel organizované akce je povinen poskytnout účastníkům informaci o sjednaných výjimkách, místních a doplňkových bezpečnostních opatřeních.
 • Pořadatel organizované akce, která může svým provozem zasáhnout do chráněného prostoru vztažného bodu civilního nebo vojenského letiště, je povinen o této akci informovat provozovatele letiště a domluvit s ním případná doplňková bezpečnostní opatření.
 • Pořadatel akce je povinen zajistit nejen bezpečnost účastníků akce, kteří se účastní aktivně létání, ale též všech přítomných osob jako jsou pořadatelé a návštěvníci
 • Při pořádání organizovaných akcí je povinností pořadatele vytýčit zřetelně jednotlivé prostory pro všechny zúčastněné osoby v odpovídajících bezpečných vzdálenostech .
 • V případě, kdy provoz modelů letadel v souvislosti s akcí přesahuje svým charakterem obvyklé meze, poskytne pořadatel organizované akce včas Úřadu pro civilní letectví informaci obsahující předpokládané parametry modelářského provozu (průměrné a maximální charakteristiky modelů letadel, hustotu provozu, rozměry využívaného vzdušného prostoru, atd.) a domluví případná doplňková bezpečnostní opatření (např. vyznačení využívaného prostoru na zemi zřetelně viditelné ze vzduchu).
 • Modelář při létání s modelem letadla v rámci veřejného vystoupení musí dodržovat bezpečnostní opatření, místní pravidla a pokyny vyhlášené pořadatelem veřejného vystoupení.

Konkrétní zásady létání s modely

 • Letecké modely jsou rozděleny do především podle způsobu pohybu ve vzdušném prostu a to:
  • volné modely
  • upoutané modely
  • radiem řízené modely
 • Podle hmotnosti jsou modely rozděleny:
  • modely letadel do 20ti kg vzletové hmotnosti
  • modely letadel o vzletové hmotnosti od 20ti kg do 150 kg

 • modely letadel o vzletové hmotnosti vyšší než 150 kg
 • Konkrétní zásady, bezpečnostní, stavební a soutěžní pravidla pro letecké modely do vzletové hmotnosti 20 kg jsou obsaženy v dokumentech Svazu modelářů České republiky:
  • Sportovní řád Klubu leteckých modelářů České republiky obsahuje veškerá bezpečnostní, organizační, stavební a soutěžní pravidla pro provoz modelů, jejich stavbu a soutěžní pravidla pro konání soutěží podle národních
  • Sportovní řád FAI (Sporting Code FAI ) – obsahuje bezpečnostní, organizační, stavební a soutěžní pravidla pro konání mezinárodních soutěží. Začíná obecnou částí, která specifikuje všechna pravidla a postupy spojené s činností leteckých modelářů a následují pravidla pro jednotlivé kategorie modelů.
 • Na modely letadel o vzletové hmotnosti od 20ti kg do 150 kg a na modely letadel

o vzletové hmotnosti vyšší než 150 kg, se doposud vztahuje zákon č. 49/1997 Sb.,

o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  (dále  jen  „zákon

o civilním letectví“) a jeho prováděcím předpisu, jímž je vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 28.10.2008